کتاب مصالح09134355322

wd
گروه صنعتی تک بست
مشاغل و پیمان کاری > داربست فلزی
توضیحات

داربست،
خدمات داربست،
اجرای داربست،
داربست در اهواز،
قیمت داربست،
نصب رابست،
قیمت اجرای داربست اهواز،
اجرای داربست اهواز،
ارتفاع مجاز داربست چقدر است
مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت حین انجام کار و الزامات
ارتفاع مجاز داربست از محل عبور
فاصله مناسب از سیم های برق
مراجعه شود به مقررات ملی ساختمان

نکاتی که هنگام نصب داربست باید رعایت شود،
مراحل نصب داربست،
اهواز،
برای نصب داربست با ما تماس بگیرید،
ایزوگام،
اجرای ایزوگام،
اجرای ایزوگام اهواز

آدرس
خوزستان ,آبادان
06xxxxxx15516449
09xxxxxxx161132825

اهواز.خیابان شریعتی.بین زند و رودکی

نقشه