کتاب مصالح09134355322

wd
تولید و پخش مستقیم بلوک تیغه ای 10 و15 استان یزد
مصالح ساختمانی > بلوک
توضیحات

تولید بلوک دیواری.بلوک سقفی.آجرنما.لفتون.آجر سه گل شیرازی و یزدی.

آدرس
یزد ,یزد
03xxxxxxx535232263
09xxxxxxxxxxxxxxxxxxx131520325/09101511102
ajxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxorsofalinyazd@yahoo.com

یزد.میدان دروازه قران .انتهای بلوار مشیر

نقشه