كتاب مصالح

wd
کیپد لمسی آنیک مدل T1
برق و تاسیسات > سیستم حفاظتی
توضیحات

امکان شناسایی و ثبـت سنسورهـای کدینگ متصل بـه دستگاه به صـورت اتوماتیک
نمایش وضعیت اتصال سیم برق، سیم تلفن، میزان آنتن دهی، روشن یا خاموش بودن خروجی ها
امکان تغییر وضعیت خروجی ها به صورت لحظه ای یا زمانی (دو زمان- روزانه/هفتگی)
امکان افزایش یا ویرایش سنسورهای کدینگ به صورت تنها
نمـایــش وضعیــت زون ها 6زون دستــگاه، 32زون ســریال
امکان نامگذاری خروجـی ها: (به صـورت فارســی و انگلیــسی )
ARM ،DISARM ،HALFARM تغییر وضعیت
امکـــان تغییـــر سـاعـت و تــاریــخ دزد گیــــر
امکـــان تغییـــر پسـورد کاربـر اصلـی و نصاب
امکان تغییر تاخیر ورود و خروج
نمایش ساعـت و تاریـخ دستـگاه
امکان اضافه نمودن، حذف نمودن و یا ویرایش پسورد سایر کاربرها(9کاربره)
امکان استفاده از اسپیکر و امکان کنترل میزان صدا
دارای صفحه نمایشگر تمام دیجیتال لمسی

آدرس
یزد ,یزد
03537274000
09128986632
yazdpadide02@gmail.com

شهرک صنعتی یزد

نقشه